DF og Dyrevelfærd


DF og Dyrevelfærd


Dyrevelfærd – menneskers ansvar


Uddrag fra Dansk Folkepartis arbejdsprogram:


Naturlig respekt for levende væsener

Et rigt og ansvarligt samfund som det danske er forpligtet til at behandle dyr ordentligt. Det er forkasteligt, når dyr lider på grund af mennesker. Dansk Folkeparti har kæmpet en lang kamp for at få dyrevelfærd højere op på den politiske dagsorden og vil fortsat kæmpe for at få ordentlige forhold for alle dyr, hvad enten det drejer sig om kæledyr, vilde dyr eller produktionsdyr


Indsats over for dyremishandling

Dyremishandling er desværre stadig en del af dagligdagen i Danmark, og myndighederne har ikke taget det alvorligt nok. Der er for eksempel alt for lange sagsbehandlingstider i sager om vanrøgt og mishandling. Det skal der ændres på.

I Dansk Folkeparti mener vi, at strafferammen for dyremishandling skal sættes kraftigt op, og at politiet skal være forpligtet til at reagere hurtigt og effektivt på mistanker om og tilfælde af dyremishandling, samt at politiets efterforskning intensiveres.

Dette er dog ikke en opgave, politiet kan løfte selv, og derfor skal der oprettes et dyreværnspoliti i Danmark, som man eksempelvis har det i Storbritannien. Dette dyreværnspoliti skal føre opsyn med nytte- og kæledyrs velfærd og skal have hjemmel til at tvangsfjerne mishandlede dyr. 


Dyr som ressource

Dansk Folkeparti ønsker, at respekten for dyr som levende væsener skal indtænkes i de forhold, vi byder de dyr, som udgør en ressource for menneskeheden. Hvad enten det gælder i landbruget, i pelsindustrien, eller lægeindustrien, er det altafgørende, at dyrene behandles ordentligt ud fra deres naturlige behov, og at eventuelle gener holdes på et absoulut minimum.


Dyretransporter

Dyretransporter skal foregå på en så ansvarlig måde, at dyrene har adgang til både foder og vand under transporten. Transporttiden for slagtedyr må ikke overskride 4 timer.

Transportmåden skal tage hensyn til, hvordan dyrene opholdt sig forinden transporten. Hvis f.eks. køer og tyre gik sammen på marker forinden transport til slagteri, skal de ikke adskilles under transporten, da det dels udløser stress hos dyrene, dels udgør fare for transport-chauffører og modtagere.

Ved længere transporter af eksempelvis avlsdyr skal det sikres, at dyrene får tilstrækkelige pauser undervejs. Sker der overtrædelser af disse regler, skal overtrædelserne straffes hårdt, og ved gentagne overskridelser skal vognmandens autorisation inddrages.

EU er også her en stopklods for ordentlige regler, og Dansk Folkeparti vil bruge kræfter både i Europa-Parlamentet og i Folketinget for at sikre bedre transport-vilkår for dyr.


Dyreejeres ansvar

Der følger et stort ansvar med at eje et dyr eller handle med et dyr. Derfor mener Dansk Folkeparti, at der skal indføres autorisation til dyrehandlere. Denne skal kun gives til de dyrehandlere samt deres ansatte, der har gennemgået et kompetencegivende kursus i dyrs røgt og pleje. Myndighederne skal have beføjelser til at fjerne denne autorisation ved overtrædelser. Ved salg af kæledyr skal det være lovpligtigt, at der medfølger en pasningsvejledning.

Der skal også være langt mere kontrol med opdrædt af hunde og katte, end det er tilfældet i dag. Der er alt for mange eksempler på, at disse kan købes via såkaldte baggårds-opdrættere, og derfor er det vigtigt, at myndighederne holder langt mere øje med import af eksempelvis hundehvalpe. I dag findes der en hundelov og Dansk Folkeparti ønsker - og arbejder for - at der på lige fod med denne udfærdiges en kattelov.

Også kæledyr er et stort ansvar for ejeren, og Dansk Folkeparti går ind for, at der skal sættes en nedre aldersgrænse for, hvornår man må købe et dyr. DF foreslår, at aldersgrænsen sættes til 16 år, samt at forældre ansvarliggøres for dyrets velfærd, når de overdrager kæledyr til deres børn.


Nej til dyreforsøg

Videnskabelige fremskridt har overflødiggjort forsøg med levende dyr på laboratorier og medicinstudier. Dansk Folkeparti mener, at dyreforsøg skal forbydes og erstattes med computerteknologi og kunstigt væv. Når teknologien giver os mulighed for at skåne dyr, skal vi også gribe muligheden og dermed frelse dyrene fra de langvarige, skadelige og ofte dødelige forsøg, som de udsættes for i videnskabens navn.


Ulovlig import og krybskytteri

Den omfattende illegale import af dyrearter – eksempelvis fra Østeuropa – skal bekæmpes. Dansk Folkeparti vil arbejde for at få afsat flere ressourcer til kontrol med området og vil arbejde for at få skærpet straffene for overtrædelser. Dyrevelfærd er en global opgave, og dyremishandlere og illegale importører skal strafforfølges over grænserne.

Dansk Folkeparti accepterer jagt på dyr. Dyr, der har levet et liv i naturen, har oplevet den højest tænkelige grad af dyrevelfærd.

Før jagttegn gives, skal et skærpet skydetræningsforløb gennemgås, så antallet af anskydninger minimeres. Det bør være ulovligt at udsætte fugle alene med det formål at skyde dem ned under jagt.

Dansk Folkeparti har ingen tolerance over for krybskytteri – en forbrydelse, som straffes alt for mildt i Danmark. Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at krybskytter allerede ved første afsløring skal stilles til ansvar for deres gerninger med store bøder og fængselsstraffe, og at jagttegn og våben inddrages.


Rituelle slagtninger

Dansk Folkeparti mener vi, at religiøse hensyn aldrig må sættes over hensynet til dyrs velfærd. Derfor skal rituelle slagtninger, eksempelvis hvor dyr dør ved forblødning, forbydes i Danmark, ligesom at import af rituelt slagtet kød skal forbydes. Desuden må myndighederne opprioritere kontrollen med rituelle slagtninger og baggårdsslagtere.

Som delmål vil Dansk Folkeparti arbejde for indførelsen af en obligatorisk mærkningsordning, hvoraf slagtemetode og oprindelsesland klart skal fremgå. På den måde får forbrugeren faktuel viden om slagtemetode m.v. og dermed et reelt frit valg.


Internationale perspektiver

På internationalt plan må Danmark være vagthund overfor dyremishandling.

Danmark må arbejde for at komme dyremishandling til livs, hvad enten det drejer sig om kommerciel hvalfangst, tyrefægtning i Spanien, mishandlinge af hunde og katte såvel som bjørne i Kina eller andre former for mishandling af dyr.


Halalkød i børnehaver og skoler

Dansk Folkeparti er imod, at der serveres halalslagtet kød i danske børnehaver og skoler som følge af misforstået hensyntagen til et muslimsk mindretal. Danske børn skal ikke tvinges til at indrette sig efter muslimske traditioner.